Traumer
- en introduksjonfilm

Svenska sidor Norske sider

Kontakt

Kontakt oss hvis du har spørsmål, eller ønsker å melde deg på et av våre kurs:

bea@se-terapi.no

Sensorimotorisk Psykoterapi

Pat Ogden, Ph D, er en av verdens ledende kapasiteter innen traumebehandling. Hun er grunnlegger og leder av Sensorimotor Psychotherapy Institute i Boulder, Colorado, og har mer enn 30 års klinisk erfaring fra traumefeltet

Mens tradisjonell psykoterapi retter seg mot de kognitive (tankemessige) og emosjonelle (følelsesmessige) elementene av traumer, er fokus for denne videreutdanningen hvordan man kan inkludere kroppen i traumeterapi.

Et traume innebærer at det har skjedd en skade, ved at angst- og stressnivået er blitt for høyt slik at hjernen overveldes og hendelsen ikke kan bli bearbeidet og integrert på vanlig måte. Sanseinntrykk og følelser lagres oppsplittet og med liten sammenheng. Dette kan medføre en rekke psykiske og fysiske symptomer, og psykisk funksjonssvikt over tid. Selv om mange av symptomene hos traumatiserte er kroppslig styrt, har likevel kroppen vært et uteglemt område i traumebehandling. For dem som har opplevd fysisk vold og seksuelle overgrep, er også kroppen selve åstedet, som man må bære med seg videre, og nyere forskning viser at traumer setter dype kroppslige spor. For de som sliter med ettervirkningene etter alvorlige traumer, er det gjerne truende å forholde seg til traumatiske følelser og kroppslige responser, da traumeminnet er koplet til et intenst indre ubehag. Ofte veksler klienten mellom unngåelse av traumeminner, og emosjonell overveldelse, og det utvikles onde sirkler som er krevende og vanskelig å komme seg ut av.

Sensorimotorisk psykoterapi er en svært skånsom metode, ved at en beveger seg forsiktig fra periferien av den traumatiske hendelsen og inn mot dens kjerne. Historien blir kun brukt til å få fram følelser og kroppslige responser i den opprinnelige traumatiske situasjonen, og dette blir så fokus for utforskning og endringsarbeid med utgangspunkt i å øke bevisstheten om det en kjenner i kroppen. En arbeider også med å bruke positive mestringsopplevelser, indre forestillingsbilder og kroppslig bevegelse til å bygge ressurser og å regulere ned traumeaktivering, samt bearbeide traumeminner.

HVA ER SENSORIMOTORISK PSYKOTERAPI?

•Sensorimotorisk psykoterapi (SPI) integrerer kroppslige erfaringer med emosjonelle og kognitive opplevelser og erfaringer - uten behov for berøring. Det gjør metoden til en perfekt behandlingsform for traumer, fordi posttraumatiske stressymptomer er drevet av fysiologisk aktivitet som svar på traumatiske hendelser. Det dreier seg om aktivering av det autonome nervesystemet, kamp-, flukt- og frys-responser, total underkastelse osv. Sier den kjente traumespesialisten Janina Fisher fra Boston.

•Hvordan ble du interessert isensorimotorisk psykoterapi?

•Etter å ha jobbet med EMDR-metoden (Eye movement desensitization and reprocessing), fant jeg ut at det fortsatt var mange problemer som denne metoden ikke behandlet effektivt; dissosiasjon, suicidalitet, regresjon og kronisk depressive tilstander. Jeg ble inspirert av Bessel van der Kolk, som utviklet sensorimotorisk psykoterapi. Da jeg oppdaget hvor kraftfull og nyttig metoden kan være, ble den mitt hovedfokus.

•Hvorfor passer SPI-metoden for pasienter med komplekse traumelidelser?

•En stor fordel er at den kan brukes med svært ustabile pasienter, med pasienter som har liten tilgang til traumatiske minner eller som ikke har mulighet til å uttrykke sin traumehistorie verbalt. Fordi den adresserer de underliggende årsakene til hovedsymptomene som tilhører posttraumatisk stresslidelse (PTSD), behandler den mange problemer samtidig, uten behov for separat tilnærming til hver gruppe av symptomer. Metoden kan adressere problemer på flere nivå, både emosjonelle, kognitivt- atferdsorienterte og fysiologiskover- og underaktivering.

Du är här: Hem/Sensorimotorisk Psykoterapi

Mob: +47 979 58 797 - bea@se-terapi.se