top of page

EMDR

EMDR är en förkortning av "Eye Movement Desensitisation and Reprocessing".

 

Det är en psykoterapeutisk metod som kan hjälpa dig att minska besvären efter upplevelser från det förgångna som besvärar dig i ditt dagliga liv. Vanligtvis handlar dessa tidigare upplevelser om trauman av olika slag som t.ex. överfall, övergrepp, olyckshändelser eller naturkatastrofer. Även om traumat kanske ägde rum för många månader sedan eller t.o.m. många år sedan, kan du ändå komma att känna av effekterna av detta i ditt dagliga liv genom s.k. posttraumatiska symptom som t.ex. invaderande minnen, överväldigande känslor, mardrömmar, ångest, känslomässig avstängning, låg självkänsla och andra svårigheter att orka med att leva ett bra liv. EMDR har också använts för att hjälpa människor att hantera ångest och panikkänslor, svår sorg, reaktioner på fysiska sjukdomar och många andra tillstånd där starka känslor är förknippade med livsupplevelser.

 

Till dags dato har EMDR-metodens effektivitet för andra typer av problem än posttraumatisk stress ännu inte belagts forskningsmässigt.

Problem att hantera trauma

I vårt dagliga liv använder vi hjärnan bl.a. för att räkna ut saker och för att hantera den stress vi vet att vi kommer att möta, för att reglera våra känslor och vår självuppfattning. Att uppleva ett trauma sätter ofta vår förmåga att hantera detta ur spel, och traumaupplevelsen blir ofta lagrad i vårt medvetande på ett sätt som gör det mycket svårt att använda vår vanliga bearbetningsförmåga. Även om vi vet att en traumatisk händelse ägde rum för länge sedan så blir det omöjligt för oss att tänka på den utan att de känslor och andra sensationer som vi upplevde vid den ursprungliga händelsen åter aktiveras.

Det är också vanligt att vi utvecklar ett negativt sätt att tänka om oss själva i förhållande till traumat, som t.ex. "det var mitt fel" eller "jag är värdelös". Dessa negativa tankar kan påverka vårt sätt att tänka och känna om oss själva även i andra situationer.

EMDR syftar till att aktivera vår förmåga att hantera den påverkan traumat har på oss idag. EMDR-metoden kan hjälpa till att minska laddningen i bilderna och känslorna som är förknippade med traumat. Metoden kan hjälpa dig att känna igen och arbeta med känslor och tankar som kommer upp i anslutning till traumat. Och den kan hjälpa dig att tänka annorlunda om dig själv i förhållande till traumat.

EMDR-metodiken

Din terapeut kommer att samtala med dig om dig själv för att försöka förstå bakgrunden till dina besvär och hur dessa påverkar ditt nuvarande liv. Detta kan ta en till två behandlingstillfällen. Om EMDR är en lämplig behandlingsmetod kommer terapeuten att förklara behandlingsproceduren för dig.

Om du bestämmer dig för att fortsätta med den kommer du och din terapeut att arbeta fram en beskrivning av dina problem som omfattar en bild eller föreställning som representerar den tidigare händelsen, din negativa uppfattning om dig själv i förhållande till händelsen, hur du skulle föredra att tänka om dig själv i relation till händelsen (en positiv uppfattning), de känslor som för dig är associerade med händelsen, samt dina fysiska sensationer som är associerade med händelsen. Du kommer också att få skatta graden av obehag och hur sann den positiva uppfattningen är i kvantitativa mått, så dina framsteg kan avspeglas under behandlingens gång.

Efter att förberedelserna är klara så börjar bearbetningsfasen av behandlingen genom att använda ögonrörelser (eller annan uppmärksamhetsstimulering om inte ögonrörelser är tillämpliga i ditt fall). En typisk EMDR-session tar mellan 60 och 90 minuter. Under denna del av behandlingen kommer terapeuten att sitta snett framför dig. Terapeuten kommer att be dig att ta fram den bild från händelsen som stör dig mest tillsammans med den negativa självbilden, känslorna och de fysiska sensationerna. Du kommer att uppmanas att hålla detta i minnet så bra du kan medan dina ögon följer terapeutens fingrar, som förs fram och tillbaka. Efter en serie av 30 - 50 ögonrörelser (eller fler) kommer terapeuten att be dig att stanna, vila, ta ett djupt andetag, och sedan att lägga märke till och kort beskriva vilka tankar, känslor eller bilder som kommer för dig. Vanligtvis kommer terapeuten att be dig att hålla fast vid dessa tankar, känslor eller bilder och fortsätta med en ny omgång av ögonrörelser.

Du kommer att fortsätta processen med att röra ögonen, vila och tänka/känna efter flera gånger under behandlingssessionen. Vanligtvis kommer du att uppleva en förändring i bilderna, känslorna eller sensationerna medan du fortsätter processen. Om dina tankar, känslor, föreställningar eller fysiska sensationer blir mindre störande kommer terapeuten att be dig ta fram den positiva självuppfattningen och kommer därefter att använda EMDR för att hjälpa dig att böja förknippa detta nya sätt att tänka om dig själv tillsammans med den ursprungliga störande bilden. Om obehaget fortsätter att vara högt även vid slutet av behandlingstimmen kommer terapeuten att hjälpa dig att slappna av och förbereda dig för det fortsatta arbetet vid nästa behandlingstillfälle.

Du och din terapeut kommer troligen att veta om EMDR är effektivt för dig inom en till två behandlingstillfällen. I allmänhet är det svårt att förutspå hur lång tid en EMDR-behandling kommer att ta. Du kan komma att erhålla en tillräcklig lättnad i dina symptom efter en till sex gånger. Alternativt kommer EMDR att vara en metod som du och din terapeut använder som en del av en längre tids terapi under flera månader för att hantera olika problem.

 

 

bottom of page